Avís legal

Propietat de la pàgina web i el seu contingut 

CAMPMAJÓ BIKES S.L. (d’ara endavant, CAMPMAJÓ BIKES), domiciliada a Carrer de Joan Fuster, 9, 43152 Perafort informa els usuaris de la pàgina web http://www.campmajobikes.com, de la qual és titular, de les condicions d’accés i ús a aquesta pàgina web.

L’accés i la utilització de qualsevol pàgina web titularitat de CAMPMAJÓ BIKES comporta l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi a qualsevol de les pàgines web esmentades. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús dels llocs web que CAMPMAJÓ BIKES posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web de CAMPMAJÓ BIKES es pot regir a més a més per condicions particulars previstes en cada cas, que s’entendran acceptades pel sol fet d’utilitzar aquests serveis.

Quan l’usuari accedeix als llocs web de CAMPMAJÓ BIKES confirma haver llegit aquest avís legal. 

Copyright

Els llocs web de CAMPMAJÓ BIKES es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda als llocs web de CAMPMAJÓ BIKES, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de CAMPMAJÓ BIKES, excepte aquells continguts que pertanyen a tercers a què l’usuari pot accedir mitjançant hipervincles.

En cap cas l’accés i l’ús a les pàgines web de CAMPMAJÓ BIKES pels usuaris es podrà considerar com a concessió de llicència d’ús, o dret a cap actiu de CAMPMAJÓ BIKES o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a CAMPMAJÓ BIKES l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de CAMPMAJÓ BIKES, així com amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de CAMPMAJÓ BIKES o l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de CAMPMAJÓ BIKES, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CAMPMAJÓ BIKES donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Exoneració de responsabilitat 

Tots els usuaris d’aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-los segons les lleis i els usos de trànsit i hauran de respondre davant CAMPMAJÓ BIKES o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés als llocs web de CAMPMAJÓ BIKES com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin és responsabilitat exclusiva de qui els duu a terme. CAMPMAJÓ BIKES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés o l’ús d’aquesta informació.

CAMPMAJÓ BIKES no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de CAMPMAJÓ BIKES o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

CAMPMAJÓ BIKES no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hipervincles. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre CAMPMAJÓ BIKES i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, CAMPMAJÓ BIKES no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

Fromat i canvis en l’avís legal 

CAMPMAJÓ BIKES no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud d’informació o serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

CAMPMAJÓ BIKES es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

Protecció de dades 

CAMPMAJÓ BIKES, com a titular dels seus llocs web, informa els usuaris que és el responsable del tractament de dades personals que es faci mitjançant els seus llocs web, llevat que s’informi expressament d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, CAMPMAJÓ BIKES respecta la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals; per fer-ho adoptarà les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades,

Les dades personals dels usuaris dels llocs web de CAMPMAJÓ BIKES només s’obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recollit. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als usuaris.

Legislació aplicable 

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de CAMPMAJÓ BIKES es regiran per la legislació espanyola. CAMPMAJÓ BIKES i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de CAMPMAJÓ BIKES es considerarà cedida a CAMPMAJÓ BIKES a títol gratuït.

Als efectes de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà dur a terme a través de l’apartat de contacte de la web www.campmajobikes.com/contacte